Неділя, 2024-02-25, 10:43 AM dataBar
Вітаю Вас Гість | RSS

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Мудрі думки
Друк сторінки
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Радіо

Колективний договір


Колективний договір

1. Загальні положення

1.1. Колективний договір укладено на 5 років.

1.2. Колективний договір, схвалений Загальними зборами трудового колективу  (протокол від «__» ____________ р. № __ ), набуває чинності з дня його підписання — «__» ____________ р. і діє до ухвалення нового Колективного договору.

1.3. Сторонами Колективного договору є:

  • власник (уповноважений ним орган) в особі (далі – Керівник; він представляє інтереси власника і має відповідні повноваження);
  • профспілковий комітет первинної профспілкової організації Профспілки працівників освіти і науки України  (далі – Профспілковий комітет), який згідно зі статтею 247 Кодексу законів про працю України (КЗпП), статтями 37, 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХІV представляє інтереси працівників   у сфері праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси, отримавши на це відповідні повноваження від трудового колективу.

1.4. Керівник визнає Профспілковий комітет єдиним повноважним представником усіх працівників у колективних переговорах.

1.5. Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах соціального партнерства, забезпечуючи паритетність представництва, рівноправність сторін, взаємну відповідальність, конструктивність і аргументованість як під час переговорів (консультацій) для укладення Колективного договору, внесення до нього змін і доповнень, так і при вирішенні всіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

1.5.1. Профспілковий комітет зобов’язується сприяти ефективній роботі працівників властивими йому методами, усвідомлює свою відповідальність за реалізацію спільних з Керівником цілей та необхідність підвищення якості й результативності праці.

1.5.2. Керівник зобов’язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, зокрема законодавства про колективні договори і угоди, працю, освіту та виконувати положення цього Колективного договору.

1.6. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених зобов’язань, обов’язковість їх виконання Керівником, працівниками і Профспілковим комітетом.

1.7. Положення Колективного договору поширюються на всіх працівників  При прийнятті на роботу працівники ознайомлюються з Колективним договором під особистий підпис.

1.8. Колективний договір укладено відповідно до чинного законодавства України про працю, освіту, Генеральної, Галузевої та регіональної угод.

1.9. Зміни і доповнення до Колективного договору вносяться з ініціативи будь-якої зі Сторін після проведення переговорів (консультацій) і досягнення згоди та набувають чинності після схвалення загальними зборами трудового колективу  .

1.10. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Колективного договору Сторони розглядають спільно, відповідні рішення ухвалюють у семиденний строк після внесення пропозиції.

1.11. Сторони домовилися, що в період дії цього Колективного договору, за умови виконання його положень, трудовий колектив висуватиме нові вимоги з питань, передбачених цим договором.     

1.12. Після схвалення проекту Колективного договору на зборах трудового колективу Сторони забезпечують підписання договору в триденний строк. Після підписання Колективного договору Сторони договору спільно подають його на повідомну реєстрацію до управління праці. Упродовж двох днів після реєстрації Колективний договір розміщують на видному місці у приміщенні навчального закладу.

1.13. За три місяці до закінчення строку дії цього Колективного договору з ініціативи будь-якої зі Сторін розпочинаються переговори щодо укладення нового Колективного договору на наступний строк або продовження строку його дії, для чого створюється відповідна комісія з однакової кількості представників Сторін.

1.14. Період часу, протягом якого працює комісія, визначається спільним рішенням Сторін.

 

2. Трудові відносини

2.1. Керівник   зобов’язується:

2.1.1. Забезпечувати ефективну діяльність, враховуючи фактичні обсяги фінансування і раціонально використовуючи кошти для підвищення результатів роботи, поліпшення умов праці, побуту працівників.

2.1.2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази, раціональне використання наявного устаткування, технічних засобів навчання, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

2.1.3. Уживати заходів для морального і матеріального стимулювання сумлінної, якісної роботи працівників.

2.1.4. Забезпечити розроблення посадових інструкцій для всіх категорій працівників   та затвердити їх за погодженням з Профспілковим комітетом.

2.1.5. Не застосовувати контрактної форми трудового договору з педагогічними працівниками крім випадків, коли працівник сам виявив бажання працювати за контрактом за наявності на це фінансових можливостей.

2.1.6. Відповідно до заявок забезпечити трудовлаштування у молодих фахівців за отриманою ними спеціальністю.

2.1.7. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їхній адаптації в колективі, професійному зростанню.

2.1.8. Укладати строкові трудові договори лише у разі, якщо трудові відносини не може бути встановлено на невизначений термін з урахуванням характеру майбутньої роботи, умов її виконання, інтересів працівника або в інших випадках, передбачених законодавством.

Не укладати строкові трудові договори з працівниками для їх випробування. Не допускати з ініціативи Керівника   переукладання безстрокового трудового договору на строковий у зв’язку з досягненням працівником пенсійного віку.

Зважати на те, що відповідно до статті 391 КЗпП дія строкового трудового договору вважається продовженою на невизначений строк, якщо після закінчення строку його дії трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення.

2.1.9. У зв’язку з тим, що прийняття та звільнення педагогічних працівників здійснює орган управління освітою за поданням директора навчального закладу, не допускати прийняття на роботу і звільнення педагогічних працівників без відповідного подання. Подання на педагогічних працівників щодо прийняття і звільнення здійснювати з дотриманням вимог чинного законодавства та цього Колективного договору.

2.1.10. Звільнення працівників — членів профспілки — з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, передбачених КЗпП, здійснювати за умови попереднього погодження з Профспілковим комітетом (ст. 43 КЗпП).

2.1.11. При розірванні трудового договору з ініціативи працівника зважати на те, що працівник має право у визначений ним термін розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо Керівник   порушує законодавство про працю, умови цього Колективного договору, індивідуального трудового договору (контракту).

2.1.12. Доводити до відома трудового колективу зміст нових нормативних документів, що стосуються трудових відносин, організації праці (впродовж двох днів після отримання відповідної інформації).

2.1.13. Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення їх забезпечувати вирішення відповідно до чинного законодавства.

2.1.14. Суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування застосовувати за погодженням з Профспілковим комітетом.

2.1.15. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства щодо повідомлення працівників про запровадження нових і зміну діючих умов праці не пізніше ніж за два місяці до їх уведення. Зміну, перегляд умов праці здійснювати за погодженням з Профспілковим комітетом (п. 5.2.13, 5.2.15 Галузевої угоди).

 

2.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним уведенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації праці, розподілу навчального навантаження тощо.

2.2.2. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів із зазначених в пункті 2.2.1 цього Колективного договору питань, їхні права та обов’язки.

2.2.3. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню Правил внутрішнього трудового розпорядку  .

2.2.4. Сприяти попередженню виникнення індивідуальних, колективних трудових конфліктів, брати участь у їх вирішенні відповідно до норм чинного законодавства.

2.2.5. Не рідше одного разу на два роки перевіряти дотримання законодавства про трудові книжки стосовно всіх працівників  .

2.2.6. Представляти інтереси виключно членів профспілки з питань, які потребують вирішення місцевими і центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування (місцевими радами) та їх виконавчими органами і затребувати необхідну інформацію щодо їх вирішення.

2.2.7. Забезпечувати захист виключно членів профспілки від незаконного звільнення шляхом перевірки підстав для звільнення з ініціативи Керівника, дотримання встановленої законодавством процедури звільнення, відмови у наданні згоди на звільнення за наявності для цього підстав (ст. 22, 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 42, 43, 492 КЗпП).

 

 

3. Забезпечення зайнятості працівників

3.1. Керівник   зобов’язується:

3.1.1. Підтримувати чисельність працівників на рівні, встановленому нормативними актами Міністерства освіти і науки України для організації навчально-виховного процесу із забезпеченням обов’язкового державного стандарту освіти, залучаючи і використовуючи для цього як бюджетні.  

3.1.2. Письмово повідомляти Профспілковий комітет про ймовірну ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання та інші зміни в організації праці не пізніше ніж за три місяці до запровадження цих змін. Тримісячний строк використовувати для здійснення заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності (штату) працівників.

3.1.3. При виникненні загрози масових звільнень (понад 5% працюючих) упродовж 30 днів з моменту її виникнення розпочати переговори для максимального врахування всіх чинників, що впливають на збереження зайнятості працівників.

Виносити на переговори проект робочого плану з відповідними економічними розрахунками стосовно забезпечення зайнятості.

3.1.4. Не ініціювати звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням об’єму роботи (п. 1 ст. 40 КЗпП) під час навчального року. Звільнення з цієї підстави здійснювати тільки під час літніх канікул (п. 5.2.1 Галузевої угоди).

3.1.5. При виникненні необхідності звільнення працівників відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП (у разі зміни в організації праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання навчального закладу, скорочення чисельності або штату працівників):

3.1.5.1. Здійснювати вивільнення працівників лише після використання всіх можливостей для забезпечення їх роботою на іншому робочому місці, у тому числі за рахунок припинення трудових відносин із сумісниками, ліквідації суміщення тощо.

3.1.5.2. Насамперед пропонувати працівникові, що вивільняється, роботу за фахом, зокрема на умовах строкового характеру або з меншим, ніж на ставку заробітної плати, навчальним навантаженням.

3.1.5.3. Повідомляти про тих працівників, що вивільняються, службу зайнятості у встановлені законом терміни.

3.1.5.4. Направляти працівників, що вивільняються, на професійну підготовку, перепідготовку зі збереженням середнього заробітку за весь період навчання.

3.1.5.5. Крім вихідної допомоги у розмірі не менше ніж середній місячний заробіток (ст. 44 КЗпП).

3.1.5.6. Передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, зокрема уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише фахівцям за наявності об’єктивних причин і обов’язкової письмової згоди вчителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до норм пункту 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

3.1.5.7. З дня попередження працівників про звільнення надавати їм вільний час (не менше трьох годин на тиждень) у межах робочого часу для пошуку роботи із збереженням при цьому заробітку, виходячи зі ставки заробітної плати (посадового окладу).

3.1.5.8. При вивільненні працівників враховувати норми Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. № 3721-ХІІ щодо рівності права на працю громадян пенсійного віку порівняно з іншими громадянами і заборони звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з досягненням працівником пенсійного віку.

3.1.6. При кожному зверненні до Профспілкового комітету з клопотанням про одержання згоди на звільнення працівника, трудовлаштування якого є обов’язковою умовою, надавати письмову інформацію про наявність вільних робочих місць, забезпечення педагогічних працівників роботою в обсязі тарифної ставки, переведення працівників на неповний робочий час, роботу сумісників, а також суміщення професій (посад) тощо.

3.1.7. Залучати до викладацької роботи керівних та непедагогічних працівників з оплатою за тарифікацією, а також працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати праці або за сумісництвом лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку заробітної плати (п. 4.2.8 Галузевої угоди).

3.1.8. Здійснювати прийом нових працівників лише у випадках забезпечення повної зайнятості працюючих, і якщо не прогнозується вивільнення працівників відповідної посади за фахом на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.

3.1.9. При звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти передусім між працівниками, що мають неповне навчальне навантаження (п. 4.2.8 Галузевої угоди).

3.1.10. Працівникам, звільненим відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП (у разі зміни в організації праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання навчального закладу, скорочення чисельності або штату працівників), упродовж року з дня звільнення надавати право поворотного прийняття на роботу за умови потреби у працівниках, кваліфікація яких аналогічна звільненим.

3.1.11. Забезпечувати працевлаштування зареєстрованих у службі зайнятості педагогічних працівників на вільні і новостворені робочі місця відповідно до кваліфікаційних вимог, віддаючи перевагу випускникам педагогічних навчальних закладів.

3.1.12. Звільнення працівників за п.1 ст.40 КЗпП України здійснювати лише після звільнення сумісників і припинення роботи за суміщенням.

3.1.13. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі зменшенням обсягу роботи, скороченням чисельності учнів здійснювати лише після закінчення навчального року.

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Погода
Друзі сайту
  • Create a free website
  • uCoz Community
  • uCoz Textbook
  • Video Tutorials
  • Official Templates Store
  • Best Websites Examples
  • Калькулятор