Четвер, 2024-07-18, 3:44 AM dataBar
Вітаю Вас Гість | RSS

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Мудрі думки
Друк сторінки
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Радіо

Статут


Свідотцтво про атестацію

Статут

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. ВИШНІВСЬКА загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Оржицької районної ради Полтавської області (далі – ШКОЛА) знаходиться у комунальній власності.
  2. Юридична адреса загальноосвітньої школи:

37712, Полтавська область, Оржицький район, село Вишневе, вулиця Шкільна, 4 ,

тел.9-34-44.

  1. ВИШНІВСЬКА загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Оржицької районної ради Полтавської області є юридичною особою, має спецрахунок у банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер 23280634.

 Скорочена назва закладу – ВИШНІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.4. Власником ШКОЛИ є Оржицька районна рада Полтавської області.. Власник через відділ освіти Оржицької райдержадміністрації здійснює фінансування школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає землю, необхідні будівлі, споруди, інженерні комунікації, обладнання, організовує ремонт і господарське обслуговування приміщень, харчування дітей.

1.5. Головною метою (ціллю) ШКОЛИ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями ШКОЛИ є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання  в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;    

розвиток особистості учня, його здібностей   і обдарувань, наукового світогляду;                  

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

  1.7. ШКОЛА в своїй  діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції України та Законів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. ШКОЛА самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. ШКОЛА несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У ШКОЛІ визначена українська мова навчання.

За необхідністю може запроваджуватися поглиблене вивчення предметів, профільне навчання.

Класи у школі формуються за погодженням з відділом освіти згідно з нормативами їх наповненості, встановлені законодавством, відповідно до кількості поданих заяв до зарахування до школи. У разі, коли кількість дітей у класі менша за визначену нормативами, школа організовує заняття за індивідуально-груповою формою навчання.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

1.11.  ШКОЛА має право:

проходити в установленому порядку  державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням  з відділом освіти райдержадміністрації;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, погоджені Міністерством освіти і науки України за поданнями Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні   і   використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів                                                                                

1.12. У  ШКОЛІ створюються та функціонують: методичні об’єднання учителів початкових класів, учителів природничо-математичного циклу, учителів предметів гуманітарного циклу, класних керівників.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються Вишнівською лікарською амбулаторією загальної практики сімейної медицини та медичним працівником школи.

1.14. Взаємовідносини ШКОЛИ з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

2.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1.  ШКОЛА планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ШКОЛИ, визначаються перспективи його розвитку.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини державних стандартів освіти і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується радою ШКОЛИ і затверджується відділом освіти Оржицької райдержадміністрації.

Індивідуалізація і диференціація навчання у ШКОЛІ забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. ШКОЛА забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

ШКОЛА працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

ШКОЛА обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

2.4. Заклад здійснює навчально-виховний процес  за денною формою навчання, груповою, індивідуальною формою навчання та екстерном

Індивідуальне навчання та навчання екстерном у школі організуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до поданих батьками або особами, які їх заміняють, заяв заклад за погодженням з відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.5. Зарахування учнів до ШКОЛИ здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

Зарахування до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншої школи. Переведення учнів до іншої школи здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

У разі вибуття учня з населеного пункту та переходу до іншої школи подаються такі документи: заяву батьків або осіб, які їх заміняють про перехід дитини до іншої школи (із зазначенням причини) і довідку, що підтверджує зарахування дитини до іншої школи.

Зарахування учнів до ШКОЛИ здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора школи.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Діти та їх батьки або особи, що їх замінюють, ознайомлюються з порядком зарахування до школи, її статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, які регламентують організацію навчально-виховного процесу.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до школи відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

Переведення учнів школи до наступних класів здійснюється у порядку, встановленим Міністерством освіти і науки України.

2.6.У ШКОЛІ першого-другого ступеню навчання для учнів 1-6 класів на підставі заяв батьків або осіб, які їх заміняють, створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи.

Режим роботи груп продовженого дня визначається режимом роботи школи.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються ШКОЛОЮ  в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття   розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюється ШКОЛОЮ у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом освіти.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. Навчальний рік у ШКОЛІ починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.10. Структура навчального року  (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюється у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням з відділом освіти Оржицької райдержадміністрації.

2.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.12. Тривалість уроків у ШКОЛІ становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих – 40 хвилин, у пятих - одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби.

Для учнів 5-9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

ШКОЛА може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроків) – 20 хвилин.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи ШКОЛИ фіксується у розкладі навчальних занять.          

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

ШКОЛА може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання у першому класі не задаються.

2.15. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів школи визначається Міністерством освіти і науки України.

У ШКОЛІ визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у 2(починаючи з другого семестру) –11 – в балах за 12-ти бальною системою.

ШКОЛА може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) за погодженням з місцевим органом управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

У ШКОЛІ учням 2-11 класів виставляється оцінка з поведінки та оцінка за участь у суспільно-корисній та громадській діяльності. Оцінка виставляється учням до щоденників класним керівниками щотижня. Критерієм виставлення цих оцінок є виконання учнями статуту школи, правил для учнів та участь у суспільно-корисній праці та громадському житті школи. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.17. Порядок переведення і випуск учнів ШКОЛИ визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.18. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання,  математики.

2.19.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

2.20. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.21. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.22. Учням, які закінчили певний ступень  навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:                                                                    

по закінченні початкової школи - табель успішності,

по закінченні основної школи    - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні школи                    - атестат про повну загальну середню освіту.

2.23. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.24. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники закладу ІІІ ступеня – похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи у навчанні випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.25. Виховання учнів у ШКОЛІ здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.26. Цілі виховного процесу у ШКОЛІ визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.27. У ШКОЛІ забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів ШКОЛИ до вступу у будь-які громадські об’єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об’єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.28. Дисципліна у ШКОЛІ дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту школи.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Погода
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Калькулятор